Netwerk Promosies


Meer spesiale aanbiedingeMeer inligting

Nuutste Artikels

Vertoon

Wat van jou besigheid as jy sterf ?


AFSTERWE is ’n baie emosionele gebeurtenis en kan ook ontwrigting meebring wat die materiële sy van die lewe betref, veral as die hoofbroodwinner sterf. Soortgelyk hieraan is wanneer die sleutelfiguur in ’n onderneming sterf. In hierdie artikel word algemene probleme waarvan eienaars van ondernemings bewus moet wees, kortliks uitgelig.
 
Enige besigheid kan as verskeie ondernemingsvorms bedryf word, byvoorbeeld eenmansake, vennootskappe, beslote korporasies, private maatskappye en intervivos- (familie- of besigheids-) trusts. Voorsorgmaatreëls moet getref
word om te verseker dat daar by afsterwe redelike kontinuïteit van die onderneming sal wees, tensy staking van die onderneming verlang word. Probleme met kontinuïteit kom meestal voor by eenmansake, beslote korporasies en private maatskappye waarin die oorledene onderskeidelik die enigste lid en aandeelhouer is. Volmagte ten gunste van byvoorbeeld ’n gade of meerderjarige
kind verval by afsterwe. Vennootskappe ontbind by afsterwe en daar kan ontwrigting wees weens die gebrek aan ’n behoorlike
vennootskapsooreenkoms wat gebeurlikhede met betrekking tot ’n afsterwe volledig dek. Daar kan ook ontwrigting met ’n behoorlike ooreenkoms wees indien die oorblywende vennoot nie die verpligtinge kan nakom nie, of as gevolg van
’n gevaar van insolvensie en as skuldeisers nie bereid is om die boedel kwyt te skeld nie. Indien ’n behoorlike vennootskapsooreenkoms wel aange gaan is, moet die eksekuteur uitvoering daaraan gee.
 
Die enigste moontlike ontwrigting by ’n trust is indien daar as gevolg van die afsterwe nie ’n minimum aantal trustees is nie en besluite nie geneem kan word nie. By beslote korporasies en private maatskappye waarin die oorledene onderskeidelik nie die enigste lid of aandeelhouer was nie, kan daar ook ontwrigting wees indien daar byvoorbeeld nie die minimum handtekeninge op ’n tjek of stemme by ’n vergadering is nie. By eenmansake word die bankrekening gevries, terwyl fondse dringend benodig kan word vir salarisse en aankope. Die eksekuteur sal baie gou aangestel moet word om in die plek van die oorledene en ook tydelik as lid van die beslote korporasie en direkteur van die private maatskappy op te tree. Daar moet natuurlik voldoende fondse wees, aangesien die eksekuteur nie by magte is om skuld aan te gaan nie. Die eksekuteur kan ook in die testament gemagtig word om met die besigheid
(of vennootskap) voort te gaan tot by oorhandiging aan die erfgenaam of by verkoping, maar daar is beperkings, en ’n gebrek aan kennis van die bedryf kan ook ’n probleem wees. Maak dus by ’n kundige seker dat daar by afsterwe die minimum, en verkieslik geen, ontwrigting sal wees nie. 
 
- Sanlam Trust

Die volgende maatskappye is betrokke::

  Sanlam (Oudtshoorn)
Webruimte
Telefoon +27442720936
Sel +27842333600
Netwerk Promosies

Informasie gebruik met goedkeuring van volgende Media Vennoot::

  Die Hoorn
Webruimte www.diehoorn.co.za
Telefoon 27442725605
Sel 27834589015


Google Facebook del.icio.us Digg it Reddit Twitter

Navraag oor hierdie artikel

Verlangde inligting is gemerk met *.

U Naam *  
U Van *  
E-Posadres *  
Kontak telefoonnommer *  
Kontak my asb. *   Ja Nee
U voorkeur kontak *  
Boodskap Inhoud *  
 
   
  

Verwante Artikels

Launch of Schengen Visa Information System on 6 June 2013 Launch of Schengen Visa Information System on 6 June 2013
Launch of Schengen Visa Information System on 6 June 2013
Oudtshoorn Business Directory / Oudtshoorn Besigheidsgids
Lees meer...

Entrepreneurial skills shortages - a business perspective: 30 August 2012
Programme director let me start by sharing with you the email that I received on Monday: There are 26 000 shebeens in South Africa. Every week South African Breweries successfully delivers enough crates of liquor to every one of them. There are also 26
Oudtshoorn Business Directory / Oudtshoorn Besigheidsgids
Lees meer...